Gerbadastins te Oosterwierum

Ligging De Gerbadastins stond te Oosterwierum, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan Deze stins wordt voor het eerst in 1441 vermeld.
Geschiedenis In 1433 komen we een Lyuwa Gerbada in de archieven tegen. Acht jaar later blijkt hij samen met zijn broer Syds een geschil te hebben over "Gerbada guede in Aesterwerim" met Azegha (Hoxwier) tho Mantgum.
In 1451 draagt Sirds Gherbada over aan Eza Huckens en in 1469 blijkt een Doka Fondens uit Jorwerd voor een derde deel eigenaar te zijn.

Ook de familie Heringa lijkt eigenaar te zijn geweest van (een deel van) het goed. In 1466 is er een geschil tussen Haya Heringa en Wigle Camstra, zoon van Renik Camstra, over "Gaerbada gued (...) stins, stoe ende staten". Renik zou op grond van zijn huwelijkscontract met Eelck Heringa, zus van Haya, de stins in bezit hebben gekregen.
Wiggle blijkt bij zijn dood in 1499 toch nog eigenaar te zijn geweest van "Gerbada oftewel dyo stata mey dat timmert", want hij laat het na aan zijn zoon Sasker Camstra. In zijn testament stond verder dat hij op het kerkhof van Oosterwierum begraven wilde worden.

Genoemde Sasker Camstra, die zich ook wel Sasker Heeryngha noemde, laat in 1510 zijn testament opstellen. Daarin zal zijn oudste zoon Eelck Aesgema State te Marsum erven en zijn jongste zoon Haring "dae state toe Aesterwyrum, hietende Garbaeda."
Waarschijnlijk is de stins later in bezit gekomen van nog weer een derde zoon: Abbe Saskers Camstra. Zijn dochter His trouwt met Hessel Bootsma en daarmee komt de stins in de familie Boorsma.
In 1550 stelt deze Hessel zijn testament op, waarbij de stins als volgt omschreven wordt: "Garbaede saete t'Oesterwyerum met heth huys datter up staet, met graft, heem, stins ende steen die aen't voirs. huys es". Bovendien is bekend dat hij het huis laten verbouwen. Hessel vermaakt in zijn testament Gerbada aan zijn zoon Douwe, die er toen al op woonde.

Op de kaart van Schotanus uit 1718 zien we alleen nog een stinswier. Tegenwoordig is van deze belangrijke stins alleen nog een veelhoekige gracht rond het erf bewaard gebleven.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!