Germerhuis te Hantum

Ligging Germerhuis lag aan de Jachtlustwei onder Hantum, gemeente Dongeradeel.

De oude poort op een foto uit 1896

Andere benaming Jagtlust
Ontstaan De oorsprong van deze state is niet bekend.
Geschiedenis Ook in Hantumeruitburen, kerkelijk onder Hantum horend, wordt geen stins genoemd. Wel lag hier de uithof Germerhuis van het klooster Sion. Aan het eind van de 15de eeuw werd het door aanzienlijke kloostermeiers uitgebaat. Zitscha to Garmahusem was zo in 1494 getuige bij het testament van Minne Jarla te Wetsens. Tot het grote omgrachte terrein gaf een in 1651 gebouwde poort toegang. Deze poort heeft tot ongeveer 1930 bestaan. De accentuering van Germerhuis als "moated site" door de nieuwe eigenaar na de verkoop van de kloostergoederen door middel van de bouw van een toegangspoort vindt een parallel in Groot Deersum bij Achlum.

Volgens het stemkohier van 1640 was toen Wopke Bartholomaeus eigenaar van de state en in 1698 Wopke Bartholomaeus de jonge, waarschijnlijk een kleinzoon van Wopke senior. Het floreenkohier van 1700 vermeldt dat het goed 94 pondemaat groot is (ca. 35 hectare) "waervan nae syn aengeven 6 pm by syn ouders tydt al tot zeeslype verandert syn waer op was 1 floreen" en daarnaast was 12 pmt eigendom van Douwe Andries te Dokkum. Wopke junior is vr 1728 overleden, want in het stemkohier van dat jaar staat vermeld dat Wopke Bartholomaeus erven eigenaren zijn en Jacob Wytses de gebruiker.

Op het terrein staat tegenwoordig een moderne veehouderij. Aan de west- en zuidzijde lijkt de gracht nog aanwezig te zijn en aan de zuidzijde ook een deel van de singel.
Bewoners 1494 klooster Sion, meier Zitscha to Garmahusem
1640 Wopke Bartholomaeus
1698 Wopke Bartholomaeus de jonge
1728 Wopke Bartholomaeus erven, Jacob Wytses gebruiker
Huidige doeleinden Op het terrein staat een boerderij.
Opengesteld De boerderij is particulier bewoond en niet toegankelijk.
Foto's de boerderij op het stateterrein d.d. 25-04-2010
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
Herma M. van den Berg, De monumenten van geschiedenis en kunst, Noordelijk Oostergo, De Dongeradelen
De website hisgis
Foto 1 de oude poort op een foto uit 1896
Foto 2 de boerderij op het stateterrein d.d. 25-04-2010