Gerroltsmastins te Lioessens

Ligging Gerroltsmastins stond ten noorden van Lioessens, gemeente Dongeradeel.

De boerderij op het stinsterrein in april 2010

Ontstaan De stins wordt in 1486 vermeld.
Geschiedenis Aan de zeedijk, daar waar de Dijksterweg de dijk doorsnijdt, ligt Gerroltsma.
Vermoedelijk was Sywrd Gherroldsma, die in 1486 in één adem genoemd wordt met Nitta to Kempaweer, de bewoner van Gerroltsmastins. In 1511 was Gerrolt Gerlsma bewoner en Popke Meckama eigenaar. In 1543 was dat Meijne Gerroltsma en in 1576 komt Sijbe van Peijma als bewoner voor. Hij was burgemeester van Dokkum. Zijn zoon Tsietse woonde er vele jaren; in 1640 komen zij echter te Dokkum voor en evenals andere takken Peijma zijn ze katholiek gebleven.
In 1646 wordt Gerroltsma verkocht, waarbij genoemd worden: "seker heerlijcke stins, versien met verscheijden camers, toorn, verwulfte kelders ende andere accommoditeiten, mitsgaders alle vordere huijsinge ter plaatse staende'. Ook waren er tuinen, hovingen en een schuur. De kerk van Lioessens maakte aanspraak op enig land in de stinsfenne.

De kaart van Schotanus-Halma geeft Gerroltsma als aanzienlijke hofstede. Thans staat er een boerderij van het kop-hals-romptype, waarvan het voorhuis in 1930 vernieuwd is. In de hals is een zeer zware muur aanwezig. Onder het huis lopen kelders, die vlak gedekt zijn, maar waarin de zware muur ook voorkomt.
Bewoners 1486 Sywrd Gherroldsma
1511 Popke Meckama eigenaar, Gerrolt Gerlsma bewoner
1543 Meijne Gerroltsma
1576 Sijbe van Peijma
Tsietse van Peijma
Huidige doeleinden Op het terrein staat een boerderij, de stinswier is afgegraven.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
Herma M. van den Berg, De monumenten van geschiedenis en kunst, Noordelijk Oostergo, De Dongeradelen
De website hisgis
Foto 1: Jan Leemburg