Goerdastins te Menaldum

Ligging De Goerdastins bij Menaldum, gemeente Waadhoeke.
Ontstaan Deze stins wordt in elk geval in 1511 genoemd, maar is waarschijnlijk ouder.
Geschiedenis In het begin van de 15e eeuw komen we een NN Goerda tegen, die in Menaldum moet hebben gewoond/geleefd. Van hem weten we geen voornaam, maar wel van twee dochters: Eebel en Doed. Eebel trouwde waarschijnlijk met een Jongema, waardoor ze verwant was aan Kempo en Hessel Jongema. Deze twee pesonen waren hoofdelingen te Rauwerd en Bozum; Eebel is voor 1479 gestorven. Doed trouwde met Juw Syoukaz van Juwsmahuis te Camminghaburen en wordt in 1511 nog genoemd als eigenaresse van Goerda. Uit de bronnen blijkt dat ze zelf in Camminghaburen woont en haar dochter Katherina Juwsma samen met haar man Feyka Tziards Andringa waarschijnlijk gebruik maakten van Goerda. Deze Feyka komen we al in 1496 tegen: hij sluit zich met anderen uit Menaldum bij het verdrag met Groningen aan, en wordt dan "Ffeyka Goerde" genoemd.

De familie Goerda had in de 15e eeuw vele verwantschappelijke betrekkingen met adellijke families in Friesland en we zouden op grond daarvan hen tot de adel kunnen rekenen. In de 16e eeuw worden ze tot de eigenerfden gerekend, waardoor deze familie een duidelijk voorbeeld van een familie op de overgang van adel en eigenerfden.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!