Goikemastins te Hennaard

Ligging Deze stins stond bij Hennaard, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan Deze stins komen we in 1529 tegen in de archieven.
Andere benaming Sibrandastins
Geschiedenis In 1529 komen we een Tjalling Doeckes Jongema als eigenaar van de Sibrandastins tegen, waarvan de eigenaars zwaanrecht hadden. Vijftig jaar later wordt er in 1581 gesproken van een 'stensterp ofte wierterp'
Het vermoeden bestaat dat het hier om dezelfde stins gaat, die ook Goikema wordt genoemd.

De naam Goikema komen we al in 1511 tegen, maar dat was toen alleen een boerderij, die deels eigendom was van Jelle Ottez. Jelle was kloostermeier onder Hidaard. Bijna tweehonderd jaar later in 1698 komen Groot en Klein Goikema tegen, dat door koop in bezit komt van de familie Roorda. Deze familie was al eigenaar van Sassinga State en Sibranda.

Het lijkt er op dat in de floreencohieren de namen Groot en Klein Goikema en Sibranda door elkaar zijn geraakt. Op de prekadastrale kaart wordt een stinswier aangegeven, die op het terrein van Groot of Klein Goikema lag, terwijl op een oudere kaart, die van François Halma uit 1718, er een stinswier bij een boerderij tussen Hennaard en Monsmaburen lag. Ook het gemeenschappelijke eigendom vergroot dit vermoeden.
De heer P.N. Noomene vermoedt dat de in documenten genoemd Sibrandastins en de op latere kaarten aangegeven stinswier bij Goikema dezelfde stins betreffen.
Van deze wier is een foto bewaard gebleven.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!