Graldastins te Grouw

Ligging Deze stins zou te Grouw, gemeente Leeuwarden, hebben gestaan.

De boerderij ‘Graalda’ van voren, kort voor de sloop in 1978

Ontstaan Over het ontstaan is niets bekend en mogelijk betreft het een ‘virtuele’ stins.
Geschiedenis "Er is in Grouw een stins, die pas in de 16de eeuw zo wordt genoemd. Hoogstwaarschijnlijk betreft het een fictieve stins, ontsproten aan de fantasie van de edelman Rennert van Solckema. Een parallel is daarbij te trekken met de Douwema- en Solckema-stinzen in Garijp en vergelijkbare ficties van de Albada's over Poppinga te Poppingawier en Oetsma te Goënga en van de Broersma's over Ockema te Legemeer.
Gralda guedt werd in 1543 voor het eerst genoemd; een Joucke Jouckez had er een rente uit geschonken aan de prebende te Grouw. In 1596 legateerde Rennert van Solckema de stens- sate te Grou liggende, Graelde genaemt aan zijn zoon Abraham van Solckama. Om zijn adellijke kwartieren te vermeerderen vertelde hij in zijn "lineageboek" dat dit goed afkomstig was van zijn grootvader aan moeders kant, die Edsardus ŕ Douma nobilis in Garryp, dominus in Graelda in Grou geheten zou hebben en woonachtig geweest zou zijn op't stens Graelda, die hij van zijn moeder zou hebben geërfd."(Noomen)

In 1640 is de boerderij eigendom van Abraham van Solckama en wordt gebruikt door Jeltie Sickes. (De naam Jeltje werd in deze regio voor zowel vrouwen als mannen gebruikt.) Het stemkohier van 1698 vermeldt "Lijsbet, Jacob Rintjes weduwe" als eigenaresse čn gebruiker, die in het floreenkohier van 1700 vermeld wordt als Lysbet Jacobs. In 1728 is de eigendom 50/50 verdeeld tussen Eeltie Rinses en Doede Sybouts erven en wordt het gebruikt door Pytie Doedes, mogelijk een van de kinderen van Doede Sybouts. Volgens het kadaster is het in 1832 in handen van Sipke Murks Bottema en mede eig.

Bewoners 1543 Joucke Jouckez
1596 Rennert van Solckema
1640 Abraham van Solckama
1698 Lysbet Jacobs
1728 Eeltie Rinses voor ˝ en Doede Sybouts erven voor ˝
1832 Sipke Murks Bottema en mede eig.
Huidige doeleinden Van de stins, als die al bestaan heeft, is niets terug te vinden, op het terrein is een woonwijk verrezen.
Opengesteld n.v.t.
Foto's De boerderij ‘Graalda’ van opzij, kort voor de sloop in 1978 Een deel van de woonwijk op het stateterrein op 8 mei 2011
Bronnen Tekst: Een deel van de tekst is met toestemming van auteur P.N. Noomen overgenomen van www.hisgis.nl, tab "kaartlagen", keuze "Stinzen Fryslân". Die tekst is tevens gepubliceerd in "De Stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners", P.N. Noomen, Uitgeverij Verloren, Hilversum 2009
Foto’s 1 en 2: Gemeente Idaarderadeel, 1978
Foto 3: archievnan J. Leemburg