Graldastins te Heeg

Ligging Deze stins stond op 'Hagena dick', de weg door Lytshuizen en Osingahuizen, ten noorden van Heeg, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan De oudste vermelding van Gralda is van 1511.
Ontstaan Gralda goed, Solckama state
Geschiedenis Deze stins/State was een belangrijk bezit van de familie Harinxma. De bijbehorende sate werd door Douwe Harinxma in 1511 verpacht aan de boer Lyoeska Jacopsz. Het goed was toen 57 pondematen groot. Er hoorden een aantal percelen bij, die we in de archieven tegen komen onder de namen 'Gralda wer' en 'Gralda pondemaete.'
Douwe woonde waarcshijnlijk in Heeg, want in 1516 laat hij daar zijn testament opstellen. Gralda vererft via diens broer Hartman Haringz Harinxma op onder andere achterneef Douwe Haringz Harinxma.

Over deze Douwe is bekend dat hij 'heerschap in Heegh op Gralda' en dat hij samen met zijn vrouw Popck Roorda in de kerk van Heeg begraven ligt.
Begin 17e eeuw is Gralda eigendom van dienst kleindochter Ancke Hinnes van Hoytema. Zij trouwt met Wlcke van Solcama, waardoor de State in bezit komt van deze familie. Ook Ancke en Wlcke liggn in de kerk van Heeg begraven, respcetievelijk in 1631 en 1639 overleden. Ze worden opgevolgd door hun zoon Tarquinius, die zichzelf betitelde als 'natus Hage in Graelda'.

Op kaarten vanaf 1664 komen we deze State tegen onder de naam Solckama State. In 1700 (en ook daarna) blijkt Solckema een boerderij geworden te zijn, waarbij op de kaart van 1718 eem stinswier ten westen van de boerderij wordt aangegeven.
Ten slotte komen we ook op de kadastrale kaart van 1850 de naam Solckema tegen.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!