Ligging Deze state stond op Molenweg 1 te Hitsum, gemeente Franekeradeel.

Ontstaan Omtrent het ontstaan van deze state is niets bekend.
Geschiedenis Wiersma of Roorda (Hitsum FC6) en Gratinga (FC7):
"Gerland Hermana liet in 1456 aan haar achterneef Upke te Birdingaterp 1) een deel van haar stins te Hitsum na met de goederen die ze door ruil had verkregen van Woltho in Midlum (partem castri sui in Hitzum cum praediis qua Gherlanda permutavit contra Wolthonem in Midlem). Van Upcke stamden in patrilineaire lijn de families Gratinga en Burmania af; in de familie Gratinga vererfde het huis te Hitsum tot het door Popck Gratinga aan Sibrandt van Roorda werd verkocht; deze liet in 1550 bij testament 't huys te Hitzum, gecocht van jonckfrouwe Popcke Gratinga, met een stuck van de werff aen 't huys geleghen aan zijn kleinzoon Hero Gratinga na, op voorwaarde dat deze zich Van Roorda zou gaan noemen.
In de tweede helft van de 16de eeuw waren er in Hitsum twee adelshuizen die beide op het oude Gratinga-bezit teruggingen: het goed in het Floreenkohier onder nummer 6 Wiersma- of Roorda-state geheten en Floreenkohier nr. 7 genaamd Gratinga, terwijl een derde, naburig goed - het prebendeland van het Gratinga-leen (FC3) - eveneens op het Gratinga-goed terug gaat.
1) Zie Biniaterp te Almenum."

Bewoners 1640 Jr. Philips van Boshuysen eig., Doecke Reiners gebr.
1698 jonkheer Duco van Burmania eig., Jetse Harmens gebr.
1728 jonkheer Julius Ritske van Sixma eig., Gerryt Gerryts gebr.
1832 Erven Mink Jacob Doijema en mede eigenaren
Huidige doeleinden Bij het voormalige stateterrein staat een boerderij.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Bovenstaande tekst is met toestemming van auteur P.N. Noomen overgenomen van de website www.hisgis.nl, tab "kaartlagen", keuze "stinzen fryslan". Die tekst is tevens gepubliceerd in:
"De Stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners", P.N. Noomen, Uitgeverij Verloren, Hilversum 2009
Foto 1: de heer J. Leemburg