Greuingastins te Wieuwerd

Ligging De Greuingastins te Wieuwerd, gemeente Súdwest-Fryslân.
Andere benaming Greuinga, Greunga (1543), Greudinga (1718)
Ontstaan Deze stins bestond mogelijk al in 1419.
Geschiedenis Op de kaart van Schotanus uit 1718 komen we een stinswier tegen waar Greudinga bij vermeld staat.
Op deze plek stond in 1543 al een boerderij, die we tegen komen onder de naam "Greuinga zaete", "Greunga saete" en "Greunga landen". Deze boerderij lag direct ten oosten van de terp van Zwaanwerd.

Jonker Gerrolt van Feytsma wordt in 1640 voor het grootste deel vermeld als eigenaar.
In 1419 komen we tenslotte Boitta Griongha tegen, die grietman van Baarderadeel was. Mogelijk woonde hij toen op de Greuingastins.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen:
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Noomen: Hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!