Groestrastins te Marsum

Ligging Deze stins stond bij Marsum, gemeente Menaldumadeel.
Ontstaan Deze stins wordt in 1481 vermeld.
Andere benaming Grostera, Grioestera
Geschiedenis In 1481 komen we Tyaerd Grioestera en zijn vrouw tegen. Hij was een bastaardzoon van Douwe Aylva alias Siaerdema in Franeker en in voornoemde jaar werd dit echtpaar gevangen genomen door Wybe Syuerdz Grovestins uit Engelum. De stins werd veroverd en "omgeworpen". Deze gevangennemning gebeurde, omdat er een vete bestond tussen Pieter Harinxma van Sneek, Juw Juwinga van Bolsward en de familie Siaerdema.
Leden van de familie Siaerdema namen vervolgens Wybe gevangen en uiteindelijk op 20 april 1481 werden de gevangenen tegen elkaar uitgewisseld.

De familie Aylva alias Siaerdema bezat in 1439 al vrij veel bezittingen rond Marsum en dat is waarschijnlijk de reden dat deze bastaardzoon de stins erfde. Het wapen van Tyaerd bestond uit dezelfde heraldische figuren als het wapen van de familie Aylva, alleen waren ze anders gerangschikt. In de heraldiek wordt dit een "breuk" genoemd, om aan tegen dat dit het wapen van een bastaardzoon of jongere zoon betreft.
Vervolgens komen we Alef Groestera in de archieven tegen: in 1505 en 1511 is hij edelman in Menaldumadeel en heerschap op Grostera.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!