Groot-Aynga State te Jislum

Ligging Groot Aynga State lag ten noordwesten van de kerk van Jislum, gem. Ferwerderadiel.
Andere benaming Anye gued
Ontstaan Wanneer deze State is ontstaan is onbekend.
Geschiedenis In 1465 maakte Romko Aynga zijn testament. Hij liet daarbij twee goederen en een stins (castrum unum et castristadium cum redditibus) na. De stins is niet te lokaliseren; de beide goederen lagen in Jislum. Gemakshalve duid ik ze als "Groot-" en "Klein-" Aynga aan. Zijn eigen goed Anye-goed (allodium Anye gued) oftewel Groot-Aynga liet hij na aan Gayko Aynga, de zoon van zijn broer. Op grond van de eigendomsverhoudingen mag het hoogstwaarschijnlijk met sate FC1 worden ge´dentificeerd. Het zal dan via Kinsck Aynge, getrouwd met Kempo Itsma, hun dochter Tiets Itsma, getrouwd met Gabbo Scheltema, en de families Scheltema en Aylva vererfd zijn op Ulbe en Sioerd van Aylva, de eigenaars in 1640. In 1543 werd het goed als Angia saete te Jeslum, toekomende de erfgenamen van Gabbe Scheltema vermeld.
In 1698, 1700 en 1728 was het goed, toen 80 pondemaat (ca. 30 hectare) groot, eigendom van Jeepke van Douma, echtgenote van de ontvanger jonker Sjuck van Burmania en in gebruik bij Sytse Wybes.
Bewoners 1465 Romko Aynga
Gayko Aynga
Kinsck Aynge, getrouwd met Kempo Itsma
Tiets Itsma, getrouwd met Gabbo Scheltema
1543 erfgenamen van Gabbe Scheltema
fam. Scheltema
fam. Aylva
1640 Ulbe en Sioerd van Aylva
Huidige doeleinden Van de State is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
Website hisgis