Groot-Botniahuis te Franeker

Ligging Deze stins stond op de plaats van de huidige Korenbeurs in Franeker.

Tekening van het huis door verm.Cornelis Pronk uit midden 18e eeuw

Ontstaan Het huis werd waarschijnlijk in de tweede helft van de 15e eeuw gebouwd.
Geschiedenis Groot-Botnia was een zaalstins in hooggotische stijl en vertoonde totaal geen verdedigbare funktie. Het was waarschijnlijk gebouwd om gezag en rijkdom uit te stralen. Het huis was dan ook een in vele opzichten opmerkelijke stadsstate.
Groot-Botnia was zes ramen breed en had twee bouwlagen met een hoge kap tussen tuitgevels. Zowel in de brede voorgevel als in de zijgevel waren grote spitsboogvensters aangebracht, die we nu alleen nog tegenkomen in de gotische kerkelijke architectuur. Tussen de bouwlagen was een fraaie rondboogfries uitgemetseld en het muurwerk bestond uit afwisselende banden van rode en gele steen, iets wat bij meer zaalstinsen in de steden voorkwam.

Op de benedenverdieping bevond zich links de grote zaal van drie vensters breed en deze ruimte werd verwarmd door een open haard. Dit weten we door het feit dat zich hierboven op het dak een ronde schoorsteen bevond. Rechts van het midden was de ingang en daarnaast een kleiner vertrek. Jammer genoeg weten we niet hoe de indeling op de bovenverdiping was.
Boven het dak rijst een toren op, waarschijnlijk een traptoren, die een bekroning had van een ingesnoerde spits met ui-vorm. We zien dit op de stadsplattegrond van Pieter Bast uit het begin van de zeventiende eeuw. Op een afbeelding van ca 150 jaar later, van de tekenaar Cornelis Pronk, is die spits verdwenen.

Groot Botnia is het mooiste gebouw van Friesland in hooggotische stijl en werd waarschijnlijk in de tweede helft van de 15e eeuw gebouwd. Het was de eerste zaalstins binnen Franeker en daar kwam pas tegen het einde van die eeuw een einde aan, toen het Martenahuis werd gebouwd.
Het huis werd voor het grootste deel in 1810 afgebroken en pas in de loop van de 19e eeuw is de gehandhaafde noordmuur hergebruikt bij de bouw van de Korenbeurs.
Bewoners familie Botnia
Huidige doeleinden Op de plaats van de vroegere zaalstins bevindt zich nu de Korenbeurs.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Stinsen en States, Adellijk wonen in Friesland, 1992
Afb. 1: Stinsen en States, Adellijk wonen in Friesland, 1992