Groot Hegensstins te Iens

Ligging Deze stins stond in het buurtschap Hegens bij Iens, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan Deze stins wordt voor het eerst in 1458 genoemd.
Geschiedenis In het boek van Worp van Thabor vinden we de inleiding tot de Donia-oorlog vanaf 1458. Hij noemt dan Benedictus Doenya, die op "'t huis toe Heegens in 't dorp toe Edens" woonde. In deze oorlog vocht Benedictus samen met zijn broers tegen de Schieringers.
Vermeldingswaardig is verder, dat een deel van het buurtschap onder Spannum valt. Dit deel was kloostergoed van Lidlum en volgens overlevering zou hier vroeger een terp zijn geweest, die van koning Radboud was, toen hij vocht tegen koning Karel.

De hierboven genoemde Benedictus woont in 1459 in de stins. Hij is een zoon van Sierck van Harinxma Donia en Auck Benedictusdr van Donia. Tien jaar eerder is hij getrouwd met Jouckje Johannesdr, afkomstig van Hegens.
Na de dood van Benedictur in 1463 wordt hij opgevolgd door zijn zoon Johan van Donia. Johan blijkt een geschil te hebben gehad met het klooster te Lidlum inzake “Hegens” te Iens (Oostfriesche Oorkonden IV-82 d.d. 22 januari 1490). Hij overleed in 1494 en wordt begraven te Jelsum.
Bewoners ca 1459 - 1463 Benedictus Doenya, getrouwd met Jouckje Johannesdr
1463 Johan van Donia
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!