Groot Suffenstra State te Friens

Ligging Deze State stond in Friens, gemeente Leeuwarden.
Andere benaming
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
SUFFENSTRA (GROOT-), voormalige state, provincie Friesland, kwartier Oostergoo, grietenij Idaarderadeel, arrondissement en 2 1/2 uur ten zuiden van Leeuwarden, kanton en 3/4 uur ten noordoosten van Rauwerd, 20 min ten noordoosten van Friens, waartoe het behoorde.
Ter plaatse, waar zij gestaan heeft, ziet men thans eene boerenwoning. De daartoe behoord hebbende gronden, beslaande eene oppervlakte van 44 bunders 9 vierkante roeden, worden thans in eigendom bezeten door Mevrouw J. west Scheltinga, wed. J. A. Lootsma, woonachtig te Roordahuizum.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851