Tammingastins te Peins

Ligging De Tammingastins stond te Peins, gemeente Waadhoeke.
Ontstaan Deze stins komen we al tegen het einde van de 14e eeuw tegen.
Geschiedenis Tegen het einde van de 14e eeuw komen we Rombert Tamminga als eigenaar van de stins te Tammingaterp of Tamterp.
Hij wordt opgevolgd door zijn zoon Goffe Tamminga, die voor 1406 trouwt met Edewer Gerbranda. Zij is de weduwe van Goffe Sjaerda van Franeker.
Bij de stins staan die boerderijen met de namen Doeckama, Offinga en Kampama. Het recht daarvan wordt in de jaren 1406 tot 1438 gevoerd door verschillende erfgenamen (Tamminga, Bolted Sickinga en Hessel Andela van Ried).
Uit de archiefstukken blijkt duideleijk dat bij de stins zelf geen recht hoort.
Tenslotte is nog vermeldenswaardig, dat de nakomelingen van het eerder genoemde echtpaar, te weten Goffe Tamminga en Edewer Gerbranda, zich Sjaerda gaan noemen en dat ze zich vestigen in Wymbritseradeel.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!