Haersma State te Jelsum

Ligging De Haersma State stond te Jelsum, gemeente Leeuwarderadeel.
Andere benaming Harinxma State
Ontstaan De State wordt voor het eerst in 1640 genoemd.
Geschiedenis Van der Aa meldt in zijn Aardrijkskundig woordenboek: "HAERSMA, Haarsma, waarschijnlijk dezelfde state die, welke op de kaart van Schotanus, Harinxma geheeten wordt, voorm. state, prov. Friesland, kw. Oostergoo, griet. Leeuwarderadeel, arr., kant. en 1 u. N. van Leeuwarden, 5 min. N. van Jelsum, waartoe zij behoorde.
Ter plaatse, waar deze state gestaan heeft, ziet men thans eene gewone boerenplaats. De daartoe behoorende gronden, eene oppervlakte beslaande van 4 bund. 4 v. r., worden thans in eigendom bezeten door Vrouwe Anna Frederica van Vierssen, echtgenoot van den Heer Cornelis Martinus de With, woonachtig te Buitenpost".

Uit de stem- en floreenkohieren van Jelsum blijkt wie de eigenaren van de slotplaats waren. Die zullen zeker ook de eigenaren van de state geweest zijn.
Volgens de "Stads- en Dorpskroniek" van dr. Wumkes bieden Secretaris Hector Livius van Haersma en Hessel Tiedes gezamenlijk op 15 november 1758 het buiten te huur aan.

Hoe lang de state na die tijd nog heeft gestaan, heeft H. de Jong, schrijver van het boek "Jelsum troch de tiden hinne" niet kunnen vinden.
De heer G. Abma vermeldt in “Ljouwerteradiel” dat in april 1846 de eerste steen werd gelegd aan de huidige boerderij Haersma State. Die boerderij staat wel op het terrein van de state maar niet op de plek waar het huis heeft gestaan.
Bewoners 1640 Collonel Kniphuizen
1698 Albertine de Schepper, weduwe van Overste Luitenant Plettenburgh
1700 idem
1708 Hector Livius van Haersma
1718 Raadsheer Livius van Haersma
1728 weduwe Van Haersma
1738 Majoor Eelco van Haersma en Raadsheer Aulus van Haersma erven
1748 Ontvanger-Generaal Eelco van Haersma en Raadsheer Aulus van Haersma erven
1758 Secretaris Hector Livius van Haersma en Hessel Tiedes 1788 grietman Hector Livius van Haersma
1798 H.L. van Haersma en Jan en Tiede Hessels
1818 H.L. van Haersma
1826 – 1853 mw. Van Vierssen-Haersma en H.L. van Haersma
1853 – 1856 Van Vierssen
1856 – 1871 mw. Van Haersma de With-van Vierssen
1871 – 1912 fam. Van Haersma de With
vanaf 1912 St. Anthony Gasthuis te Leeuwarden
Huidige doeleinden Van de State is niets meer terug te vinden.
Opengesteld De op het state-terrein gebouwde boerderij is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: J. Leemburg
"Jelsum troch de tiden hinne" door H. de Jong
Stem- en floreenkohieren van Jelsum ( Tresoar)