Halbada State te Driezum

Ligging Deze State stond bij Driezum, gemeente Dantumadiel.
Ontstaan Deze State wordt al 1506 genoemd.
Andere benaming Halbaeden, Halbaede sate, Halbede huys, tot Helbada op't west van Drysumterp
Geschiedenis Halbada State en Wobbema State behoorden oorspronkelijk bij elkaar. In de 15e eeuw waren ze samen in bezit van één familie, die ook in Dokkum een huis hadden en dit bij elkaar horen duurde voort tot in de 16e eeuw.
De oudste bewoner zou Feya Halbada zijn geweest, die we al in 1404 tegen komen.
Via zijn moeder komt het huis in bezit van Wobbe Gerlofs Gherlfsma alias Wobbema, die getrouwd was met Eets Fockesd Ropta. Hij wordt in 1474 gevangen gezet op Grovestins te Engelum. Door ruil wordt hij weer bevrijd en we komen hem tot 1492 in oorkonden tegen.

In 1506 vindt er een boedelscheding plaats tussen Wobbes zoon Syds Wobbes en diens halfbroer Wybren Sydsz Roorda. Daarin wordt gesproken over "ook dae statha [...] hietende Halbada statha".
In 1540 blijk Halbada en Wobbema ook deels bezit te zijn van de familie Tiaerda van Rinsumageest. Syds Tiaerda stelt in 1540 een testament op waarin ook Halbada en Wobbema of Wobmeweyde genoemd worden: "welcke twe goeden voertyts een sate is gewest ende doe ter tyt genoemt worde "Halbaede" ende van ... sommigen Wobme, ende daeraf so wortet een goed genoemt 'in Wobme weyde'". Syds Wobbes sterft kinderloos en zijn bezittingen vererven op de kinderen van zijn halfbroer Wybren Roorda van Genum. Zij wonen zelf niet op Halbada State, maar verhuen het.

Halbada State werd in de loop van de 16e eeuw een pachtgoed, maar er is dan al geen sprake meer van een stins.
Bewoners
Huidige doeleinden De huidige boerderij ligt naast Wobbema op de vruchtbare kleistrook langs de Ee. Dit vormt het oudste deel van Driesum.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!