Hanenburg

Ligging De Hanenburg stond bij Rijperkerk, gemeente Tytsjerksteradiel. Langs de Swarteweisein, die vroeger de Oude Zomerweg heette. Deze weg loopt vanaf het kruispunt bij de E10 richting Tytsjerk. De states stonden direct links, aan de oostkant van de weg, eerst kreeg je Toutenburg en vlak ernaast stond Hanenburg.
Andere benaming Hanenburgh
Ontstaan Wanneer het huis ontstaan is, is mij niet bekend.
Geschiedenis Op 8 april 1721 is het huis in bezit van de heer Hanenburg en in 1750 van Professor Venema. Deze Professor woont regelmatig in de zomermaanden in het huis. Bij zijn afwezigheid wordt het huis bewoond door Overste Beilanus.
In 1789 wordt het huis verkocht. De namen van de verkoper en de nieuwe eigenaar zijn mij echter niet bekend. Een jaar later, op 18 november 1790, wordt er een partij bouwmaterialen verkocht, waarbij als extra opmerking vermeld staat: "voor 18 jaren nieuw". Mogelijk werd het huis rond 1772 verbouwd of gerenoveerd.

Op 26 juli 1808 wordt de Hanenburg opnieuw verkocht. Mogelijk was het huis toen al erg vervallen.
Wanneer het huis afgebroken is, is niet bekend. In elk geval voor 1850, want in dat jaar wordt er alleen bouw- en weiland aangetroffen. In 1855 blijkt het grondgebied in bezit te zijn van de familie Looxma-Ypeij, die op Vijversburg woonde. Het huis stond min of meer in de luwte van het "bos van Ypey".
Bewoners 1721 de heer Hanenburg
1750 Professor Venema
ca 1855 familie Hooxma-Ypeij
Huidige doeleinden Van dit huis is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan van der Zwaag
"Wandelingen van mijnen Oud-oom den Opzigter, door een gedeelte van Friesland", 1841, W. Eekhoff
Spahr en Ypma, Tietsjerksteradiel
G.A. Wumkes, Stads- en Dorpskroniek van Friesland
Goffe Jensma, "Tot aandenken aan mijne moeder"