Hania State te Weidum

Ligging De Hania State stond in Weidum, v/h gemeente Baarderadeel, nu Littenseradiel. De State grensde aan de Dekema State en lag er direct ten zuiden, tussen de huidige huizen Hegedyk 1 en 3.

Foto van de huidige boerderij op 31 maart 2005

Ontstaan De State werd rond 1200 gebouwd.
Geschiedenis Rond 1200 woonde hier Viglius (Wigle) Hania, die in 1199 de kerk van Weidum bouwde met hulp van de conversen van het klooster Ludingakerk.
Rond 1400 woonde hier Gaele Hania, de boezemvriend van Sytse Dekema.

Na 1640 werd de state meestal verhuurd. In 1977 werd de boerderij die nu op die plek staat bewoond door een familie Holtrop.
Bewoners rond 1200 Viglius Hania
rond 1400 Gaele Hania
rond 1977 fam. Holtrop
Huidige doeleinden Op de plaats van de vroegere State bevindt zich nu een boerderij.
Opengesteld De boerderij is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: J. Leemburg
"Baerderadiel, in geakunde" van het Geakundich Wurkferbân fan de Fryske Akademy
Foto 1: J. Leemburg