Hania State te Bornwird

Ligging De state lag ver ten oosten van Bornwird, gemeente Dongeradeel, in het voormalige dorp Bornwerderhuizen.

De boerderij op het stateterrein d.d. 25-04-2010

Andere benaming
Ontstaan De oorsprong van deze state ligt vermoedelijk in de 14e eeuw.
Geschiedenis Het goed op Bornwerderhuizen waarvan de erfgenamen Hania-Tjessens eigenaars waren, was afkomstig van de Hania's van Holwerd en oorspronkelijk mogelijk uit de familie Sypsma, die ook aan de andere kant van de Paesens goederen bezat. In het begin van de 16de eeuw werd het enige tijd door Sypt Hania van Holwerd bewoond. Vanwege het grote floreenbedrag van fl. 28 in 1511 en 1700 mag het waarschijnlijk met de sate FC5 worden ge´dentificeerd. Die was in 1700 eigendom van "Gerryt van Cammingha, wonende by Franequer tot Rodenburgh" die in 1698 niet mocht stemmen omdat hij 'papist' was. De boerderij mat toen 100 pondemaat (bijna 37 hectare) blijkbaar prima bouwland dat in gebruik was bij Ebeltie Sjoerds, weduwe van Fedde Tjeerds. In 1728 was Tjeerd Feddes eigenaar, waarschijnlijk een zoon van de vorige pachter, maar deze had blijkbaar goed geboerd want hij verhuurde de boerderij aan Rein Johannes en woonde zelf te Hallum in Ferwerderadeel.
Evenals Minnoltsma State was dit goed in 1832 eigendom van de steenrijke Pieter Cats, lid van de raad van Leeuwarden.
Rond deze sate lag in 1718, 1832 en ook nu nog een royale gracht.
Bewoners familie Sypsma
familie Hania
1700 Gerryt van Cammingha
1832 Pieter Cats
Huidige doeleinden Op de plaats van de state staat nu een boerderij.
Opengesteld De boerderij is particulier bewoond en is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
Genealogische database en aantekeningen archief J. Leemburg
De website hisgis
Foto 1: Jan Leemburg