Harixmastins in Heeg

Ligging Deze stins stond ten zuiden van De Burd in Heeg, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan De familie Harixma komen we halverwege de 14e eeuw tegen in de archieven.
Geschiedenis Haring Douwes Harinxma thoe Sneek werd rond 1323 geboren en woonde in Heeg. Hij koos partij voor hertog Albrecht van Beieren, graaf van Holland en Zeeland. We komen hem tegen tot 1399 tegen in de grafelijke administartie, maar daarna niet meer. Waarschijnlijk heeft hij op latere leeftijd voor de Schieringers gekozen. Hij trouwt rond 1370 met een Jelck en samen krijgen ze zes zoons en een dochter. Eén zoon, Hotze geheten, wordt geestelijke, terwijl de overige kinderen trouwen. Bijna alle kinderen vonden een gunstige huwelijkskandidaat.
Alleen van de jongste zoon, Douwe Harinxma, is niet met zekerheid te zeggen met wie hij trouwde. Hij erfde de stins in Heeg en deze stins werd het stamhuis van de familie Harinxma.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!