Haxta State te Terzool

Ligging Deze state lag aan het Westerein onder Terzool, gemeente Boarnsterhim, net ten oosten van Itsma/Albada.
Andere benaming Haxtahuys
Ontstaan Omtrent het ontstaan van de state is niets bekend, het goed wordt voor het eerst vermeld in 1493.
Geschiedenis "De oudste vermelding van dit goed, waarop in de 16de eeuw een zijtak van de Heslinga's van Poppingawier woonde, is van 1493: oppa Haechsta ter Soel. In 1543 heette het Haxtahuys.
De zuster van de vetevoerende broers Eke en Buto Heslinga van Poppingawier, Tiam Heslinga was eerst getrouwd met Douwe Jellez Siaerda. Nadat deze in de vete was doodgeslagen zou zij hertrouwd zijn met Jarich Haxta. Volgens een genealogisch handschrift uit de 17de eeuw zou deze eerst op Harsta state op Harstaburen bij Deersum hebben gewoond: tot Deersum op Haxsta (Harsta?) state daer nu de kinderen van Otto Heerma op wonen.
In 1543 bleek uit het missaal van de pastoor dat uit Haxtahuys jaarlijks een oude schild aan de pastoor betaald moest worden; de eigenaar Gaele Jarichz (Heslinga) woonde toen in Poppingawier op Heslinga. In de 16de eeuw woonden sommige Heslinga's op Haxta. De eigenaar in 1640 was (in vrouwelijke lijn) nog een afstammeling van de Heslinga's; het goed werd toen, evenals in 1700, echter verpacht.
Ondanks de band met en bewoning door de Heslinga's uit Poppingawier en de aanduiding huys in 1543, is het niet bekend of op Haxta ook een aparte stins heeft gestaan. Op de kaart van 1718 is Hagsta als gewone boerderij aangegeven." (Noomen)

Op de kaart van 1865 staat er op het stateterrein nog een boerderij aangegeven. Op de topografische kaart van omstreeks 1930 is het perceel onbebouwd, de boerderij staat dan inmiddels aan de overkant van de weg.
De terp is afgegraven en wel zo diep dat er nog steeds een grote kuil in het veld zichtbaar is.

Bewoners Jarich Haxta
1543 Gaele Jarichz (Heslinga)
1640 afstammeling van de Heslinga's
Huidige doeleinden Van de state is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Een deel van de tekst is met toestemming van auteur P.N. Noomen overgenomen van www.hisgis.nl, tab "kaartlagen", keuze "Stinzen Fryslân". Die tekst is tevens gepubliceerd in "De Stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners", P.N. Noomen, Uitgeverij Verloren, Hilversum 2009