Heemstra State te Anjum

Ligging De state lag in Abbewier of Jewier, een terpbuurschap ten oosten van Anjum, gemeente Dongeradeel.

Oostzijde van de gerestaureerde boerderij op 25-04-2010

Andere benaming Hiemstra state
Ontstaan Omtrent het ontstaan van de stins/state is niets bekend.
Geschiedenis Van Heemstra is geen adellijke bewoning bekend. Wel lag er een stinswier en zijn er fundamenten aangetroffen. De naam Heemstra kwam hier in 1511 al voor. De naam was ontleend aan die van de eigenaars, de pachter Peter Heemstra werd op zijn beurt naar het goed genoemd. In 1640 heette het Hiemstra state. Waarschijnlijk betreft het een reeds voor 1500 verdwenen stins.
Eigenaars waren in 1511 Take en Menke Heemstra. De door hen verpachte sate was toen 68 pm groot. In 1640 was Hiemstra state 74 pm groot en eigendom van de grietman Johan Onuphrius vrijheer thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg op Holdinga State en Sybe Thomas gebruiker van de bijbehorende boerderij. In 1698 was Wilco Holdinga baron thoe Schwarzenberg en Hohenlansberg, Vrij- en Erfheer van Ameland, eigenaar en Reytse Sapis gebruiker van de 75 pondemaat (27,5 ha) grote boerderij die toen belast was met 24 floreen. In 1728 zien we Cornelis van Aylva, heer van Waardenburg en Neerijnen als eigenaar uit naam van zijn vrouw. Hij was getrouwd met Juliana Agatha baronesse thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, dochter van bovengenoemde Wilco Holdinga en Fedt Sophia van Goslinga. Cornelis werd in 1701 grietman van Wonseradeel en zij woonden op Wybrandastate te Hichtum. Heemstra sate werd verpacht aan de erfgenamen van Reytse Sapes, de vorige pachter. In 1832 was het eigendom van de erfgenamen van jonker Ulbo van Burmania.

In april 2010 stond de boerderij te koop met (op internet) de volgende tekst: "Een juweeltje in Friesland! Zeer fraai gelegen, op een van de mooiste plekken van Friesland, nabij diverse voorzieningen ligt deze schitterende kop-hals-romp boerderij 'Heemstra State' op een royaal perceel van ca. 1,1 ha.
De fraaie rietgedekte woonboerderij is vrijwel geheel gerestaureerd met hoogwaardige en duurzame materialen, karakteristieke eigenschappen zoals de hergebruikte "kloostermoppen" en de muurankers zijn bij de restauratie behouden gebleven."

Op de kaarten van Vegelin, Eekhoff en Halbertsma een stinswier aangegeven op een klein perceeltje direct ten oosten tegen de huisplaats aan. Deze werd in 1961 afgegraven. Toen kwam een 22 meter lange muur aan het licht van anderhalve meter dik, bestaande uit hergebruikte steen van 30x15x8 cm.
Van Heemstra state en de wier bestaan geen oude afbeeldingen. De stinswier komt voor het eerst op de kaart van Vegelin (1739) voor.
Bewoners 1511 Take en Menke Heemstra
1640 Johan Onuphrius thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg
1698 Wilco Holdinga baron thoe Schwarzenberg en Hohelansberg
1728 Cornelis van Aylva uit naam van zijn vrouw
1832 Ulbo van Burmania erven
Huidige doeleinden Van de stins is niets meer terug te vinden. Op het terrein staat tegenwoordig een boerderij.
Opengesteld n.v.t.
Foto's Voorgevel boerderij Heemstra met (mog.) hergebruikte kloostermoppen Zuidzijde van de gerestaureerde boerderij op 25-04-2010
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
Herma M. van den Berg, De monumenten van geschiedenis en kunst, Noordelijk Oostergo, De Dongeradelen
De website hisgis
S.Wierstra, Dokkum
funda.nl
Foto’s 1 t/m 3: Jan Leemburg