Heemstra State te Oostrum

Ligging De Heemstra State stond bij Oostrum, gemeente Noardeast-Fryslân.
Ontstaan Deze State is na 1511 ontstaan.
Geschiedenis De geschiedenis van Heemstra en Tadema is erg verweven met elkaar. De familie Tadema stamde in vrouwelijke lijn af van de familie Heemstra, daardoor komen we de namen Heemstra en Tadema door elkaar tegen.
Zo komen we in 1511 als eigenaars Take Heemstra, Menke Heemstra en Hessel Eyntesz Tadema (1/5 deel) tegen. Het goed is dan 119 pondemaat groot.
In 1543 blijkt het goed in bezit van drie Heemstra's, terwijl in 1560 door Bauck Buyngha en haar man Jan Cornelisz een vierde deel van het goed gekocht wordt, waarna ze er tot 1586 wonen. Bauck is een nicht van één van de toenmalige eigenaars. Jan en zijn nageslacht gaan zich Tadema noemen.

Door het overlijden van één van de eigenaars, Johannes Heemstra, erven Jan en Bauck éénderde deel van zijn erfenis en krijgen daarmee waarschijnlijk een nog groter aandeel in Tadema. Jan is tussen 1587 en 1591 grietman over Dantumadeel en bovendien grietenijontvanger en dijkgraaf. Hij sterft in 1600.
Na 1511 en voor 1640 is het goed uitéén gevallen in drie delen: de meest westelijke was 50 pondemaat groot en is het tegenwoordige Douma State; De middelste werd de Heemstra State, ook 50 pondemaat groot en de oostelijke was de oorspronkelijke Tademastins, nog maar 15 pondemaat groot.

Via een reconstructie van via de floreen- en stemcohieren was het middelste terrein toen ook Heemstra State.
De twee westelijke goederen komen we in 1718 nog tegen. In 1830 en 1850 blijkt de middelste Heemstra te heten en de meest westelijke is leeg. Na 1850 is de meest westelijke weer bebouwd, zoals we op kaarten uit 1927 en 1987 kunnen zien en de plek waar de Heemstra State stond, is dan onbebouwd.
Bewoners voor 1629 Gercke Sypts
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!