Helvardera State te Roordahuizum

Ligging Deze state lag in Roordahuizum, gemeente Leeuwarden, op Ayttawei 2 ten zuiden van de kerk.

De boerderij op 10 augustus 2011<

Andere benaming Holwerda Saete
Ontstaan Het ontstaan van de stins/state is niet bekend.
Geschiedenis "Volgens de traditie vererfde Helvardera in de 15de eeuw op de bewoners van het naburige goed Aytta. Door het huwelijk van Siouck Aytta met Jarich Jelckema vererfde het in de 15de eeuw aan de Jelckema's, die er ook enige tijd woonden. Vanwege hun betrokkenheid bij veten is het niet onwaarschijnlijk dat Helvardera versterkt was. Later vererfde het goed op Abbema's en Douma's te Huizum en uiteindelijk kwam het aan Sids Botnia. Viglius wist dit goed evenals ander oud familiegoed terug te kopen." (Noomen)

In het stemkohier van 1640 staat het goed reeds vermeld als ‘Holverda’, is dan gezamenlijk eigendom van Jan Sierks en Warmoldus van Accoma die dan ook mede-eigenaar is van Aytta State aan de overkant van de straat. Het wordt gebruikt door Homme Rinnerts met zijn vrouw en schiet 11 floreen en 14 stuivers. Volgens het stemkohier van 1698 is het dan eigendom van Biense Saekes te Leeuwarden en wordt de bijna 17 hectare grote boerderij gebruikt door Claes Pyters. In 1728 is het reeds in bezit van het Sint Anthonygasthuis te Leeuwarden. Ook in 1832 staat het gasthuis als eigenaresse geregistreerd en vermoedelijk is dat nog steeds het geval gezien de aanwezigheid van de op meer boerderijen in Friesland voorkomende bekende blauwe steen met gouden bel in de zijgevel. (Bijvoorbeeld Roorda State te Akkrum en Groot Folta te Minnertsga.)

Bewoners fam. Aytta
Siouck Aytta en Jarich Jelckema
fam. Jelckema
fam. Abbema
fam. Douma
Sids Botnia
Viglius van Aytta

Huidige doeleinden Op het terrein staat nu en boerderij, de gracht aan de oostzijde lijkt nog aanwezig.
Opengesteld n.v.t.
Foto's De blauwe gevelsteen met de gouden bel
Bronnen Tekst: Een deel van de tekst is met toestemming van auteur P.N. Noomen overgenomen van www.hisgis.nl, tab "kaartlagen", keuze "Stinzen Fryslân". Die tekst is tevens gepubliceerd in "De Stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners", P.N. Noomen, Uitgeverij Verloren, Hilversum 2009
www.hisgis.nl
Foto’s 1 en 2: archief van J. Leemburg