Hemminga State te Holwerd

Ligging Deze state lag ten zuidoosten van Holwerd, gemeente Dongeradeel, iets voorbij Bonga State.

De situatie op Hemminga d.d. 25-04-2010

Ontstaan Over het ontstaan van de state is nog niets bekend.
Geschiedenis Een broer van Ulbe Tjessens was waarschijnlijk Gercke Tjessens. Ook hij werd in 1505 onder de edellieden in Dongeradeel genoemd. Hij woonde in 1502 op Hemminga, waarnaar hij soms ook in plaats van Tjessens Hemminga werd genoemd. In 1511 bezat hij 36 pondemaat buitendijks en 50 pondemaat binnendijks land. Hij kiest de zijde der BourgondiŽrs en moet daarom in ballingschap.
Zijn dochter Eesck trouwde met Epo Martena, met wie ze in Leeuwarden woonde. Sindsdien was Hemminga een pachtboerderij.
Het stemkohier van 1698 vermeldt "Margaretha van Leeuwen, Groningen" als eigenaresse en gebruiker Hessel Idses. In het floreenkohier wordt zij vermeld als Margareta Leuwe tot Peyse. Het goed was toen 26,46 ha. groot. Het stemkohier van 1728 vermeldt "De heer Koning weduwe, Peize" en bedoelt daarmee vermoedelijk eerdergenoemde Margaretha. De gebruiker was toen Taeke Harmens. In 1832 vermeldt het kadaster dat ∆ge Cornelus Jaarsma, landbouwer te Holwerd, eigenaar en gebruiker is.
Bewoners 1505 Gercke Tjessens
Eesck Tjessens en Epo Martena
1698, 1700, 1728 Margaretha van Leeuwen te Groningen
1832 ∆ge Cornelus Jaarsma
Huidige doeleinden Op het voormalige stinsterrein staat een gebouw.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
Herma M. van den Berg, De monumenten van geschiedenis en kunst, Noordelijk Oostergo, De Dongeradelen
De website hisgis
Foto 1: Jan Leemburg