Hemmemastins te Bessum onder Menaldum

Ligging De Hemmemastins stond te Bessum onder Menaldum, gemeente Waadhoeke. Het huis lag echter dichter bij Beetgum.
Andere benamingen Hemmemma statthem, Donia State
Ontstaan Deze stins wiordt voor het eerst in 1439 genoemd.
Geschiedenis In 1439 komen we een akte met huwelijkse voorwaarden tegen, waarin Hemmema voor de eerste keer genoemd wordt. Deze akte is opgesteld voor het huwelijk van Hannyke, een bastaardzoon van Ritzke Jelmera van Ameland, en Thiede, de dochter van Doekka Hemmema. De moeder van Thiede is dan al overleden en via dit contract wordt geregeld, dat Thiede land te Berlikum inbrengt en dat ze gaan wonen "up Hemmemma statthem to Bessem". Zodra de broers van Thiede volwassen zijn, wordt door Hannyke de state aan hen overdragen.
Het huwelijk duurt maar kort en na het overlijden van Hannyke, hertrouwt Thiede met Douwe Sybrensz to Baerdt alias Aesgema.

De huwelijkse voorwaarden uit 1439 blijven van kracht en het blijkt dat Hette Hettema, de broer van Thiede, eigenaar is van Hemmema te Bessum. Hette woonde toen op de Hemmema State te Berlikum. Na zijn dood vererft de Hettemastins op zijn zoon Alef Hettez Hemmema, die er later ook woont. Een broer van Alef, Doecke Hettez Hemmema, woont dan op Hemmema State te Berlikum.
Alef en Doecke hadden nog een broer Riurs en een zus Syts. Syts Hettes Hemmema was getrouwd met Syrck Keympez Donia, die al in 1478 vermeld wordt als mederechter. Broer Riurd Hemmema verdronk in de "fossa Popmana" in Menaldum, dus de Popmasloot of Berlikumervaart.

In 1505 wordt Alef vermeld als één van de edellieden in Menaldumadeel en in 1511 worden hij en zijn zwager Syrck Keympez Donia vermeld als "heerschappen", beide in bezit van belangrijke goederen onder Menaldum. Uit deze vermelding blijkt niet wie van de twee er op de Hememastins woonde.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!