Herbranda State te Nes

Ligging Deze state lag ten oosten van Nes, gemeente Dongeradeel.
Andere benaming Brandaloon
Ontstaan De stins is vermoedelijk in de 14e eeuw ontstaan.
Geschiedenis Botte Herbranda zegelde in 1449 de zijlvestenijbrief van Dongeradeel. Hij woonde hoogstwaarschijnlijk in Nes. Mogelijk woonde ook Gercke Herbranda daar, die in 1453 de oorkonde betreffende de jaarmarkten van Oostergo mee ondertekende. In een volgende generatie woonde Botte (Her) Branda in Achtkarspelen, waar hij in 1505 als edelman wordt genoemd; hij bezat in 1511 nog wel land in Nes. Gelijktijdig wordt in 1505 Offe Branda als edelman in Dongeradeel genoemd, waarschijnlijk woonde hij in Nes. In ieder geval schonk hij er een rente aan de kerk, bestemd voor een kaars voor het Heilig Sacrament.
Latere generaties Herbranda woonden vooral in Achtkarspelen, waar ze verschillende grietmannen leverden.

Herbranda lag ten oosten van het dorp aan de Mosselbanksweg of Brandaloon.
Bewoners 1449 Botte Herbranda
1453 Gercke Herbranda
1505 Offe Branda
Huidige doeleinden Op het voormalige stinsterrein is onbehuisd.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis