Herema State te Berlikum

Ligging Deze state stond in Berltsum, gemeente Waadhoeke.

Kaartje met de States rond Berlikum en Wier

Andere benaming Heerma State
Ontstaan Wanneer deze State werd gebouwd is niet bekend.
Geschiedenis Van deze state is weinig of niets bekend. Alleen de naam wordt slechts in enkele bronnen vermeld, b.v. bij Van der Aa: "HEREMA, Heerema, Heerma, Harama of Herama, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Westergoo, grietenij Menaldumadeel, arrondissement en 2 1/2 uuur ten noordwesten van Leeuwarden, kanton en ten zuidoosten van Berlikum, waartoe zij behoorde. - Ter plaatse, waar zij gestaan heeft, ziet men thans nu weiland."
Op een kaartje bij het boek "Menameradiel" dat gebaseerd is op de atlas van Bernardus Schotanus Sterringa (ca. 1700) is "Heerma" ingetekend binnen de oude zeedijk ten zuiden van Hemmema State dat op een terp aan de buitenkant van de zeedijk gebouwd was.

In 1664 komen we Tammerinda (Tjemck) van Heerma tegen, die samen met haar tweede man jonker Willem Allert Clant te Berltsum woont. Dit zal op de Herema State zijn geweest. Zij is een dochter van jonker Tjerck van Heerma en Rixt van Scheltema en overleed al in 1666, 27 jaar oud. In de kerk van Berltsum hangt een klok uit 1663, waarop de naam van jonker Willem Allert Clant staat.
Haar vader Tjerck blijkt ook al in Berltsum te wonen en was eerst met Luts Douwesdr van Walta getrouwd en was grietman van Menameradiel van 1613 tot 1639. Hij overlijdt in 1655 en de State zal toen in bezit zijn gekomen van zijn dochter.
Bewoners - 1655 Tjerck van Heerma, getrouwd met Rixt van Scheltema
1655 - 1666 Tammerinda (Tjemck) van Heerma, getrouwd met jonker Willem Allert Clant
Huidige doeleinden Op de plaats van de State bevindt zich nu een woonhuis.
Opengesteld Het huis is particulier bewoond en niet vrij toegankelijk.
Foto's Het huis dat tegenwoordig op de plek van Herema State staat
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
"Skiednis fan Menameradiel" red. O. Santema en dr. Y.N. Ypma, 1972
"Aardrijkskundig Woordenboek" door Van der Aa (ca. 1840)
Archief van de heer G. Mast
Afb. 1: Archief J. Leemburg
Foto 1: Jan Leemburg 26 maart 2008