Herema State te Berlikum

Ligging Deze state stond in Berlikum, gemeente Menaldumadeel.

Kaartje met de States rond Berlikum en Wier

Andere benaming Heerma State
Ontstaan Wanneer deze State werd gebouwd is niet bekend.
Geschiedenis Van deze state is weinig of niets bekend. Alleen de naam wordt slechts in enkele bronnen vermeld, b.v. bij Van der Aa: "HEREMA, Heerema, Heerma, Harama of Herama, voorm. state, prov. Friesland, kw. Westergoo, griet. Menaldumadeel, arr. en 2 1/2 u. N. W. van Leeuwarden, kant. en Z. O. van Berlikum, waartoe zij behoorde. - Ter plaatse, waar zij gestaan heeft, ziet men thans nu weiland."
Op een kaartje bij het boek "Menameradiel" dat gebaseerd is op de atlas van Bernardus Schotanus Sterringa (ca. 1700) is "Heerma" ingetekend binnen de oude zeedijk ten zuiden van Hemmema State dat op een terp aan de buitenkant van de zeedijk gebouwd was.
Bewoners Er zijn mij geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Op de plaats van de State bevindt zich nu een woonhuis.
Opengesteld Het huis is particulier bewoond en niet vrij toegankelijk.
Foto's Het huis dat tegenwoordig op de plek van Herema State staat
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
"Skiednis fan Menameradiel" red. O. Santema en dr. Y.N. Ypma, 1972
"Aardrijkskundig Woordenboek" door Van der Aa (ca. 1840)
Afb. 1: Archief J. Leemburg
Foto 1: Jan Leemburg 26 maart 2008