Herema State bij Lions

Ligging Deze State stond in Lions, gemeente Leeuwarden.

Kaartje van rond Lions met de Siccama en Herema State aangegeven

Ontstaan Deze State wordt in 1529 genoemd.
Geschiedenis In 1529 maakten de eigenaars van de Herema State aanspraak op het zwaanrecht. Ze pretendeerden dit recht over het gehele grondgebied van Lions te hebben. De omschrijving luidt als volgt: 'Doctor Joost Herama, voer hen selffs, protesteren jacht te hebben over t heele dorp te Leons, ter cause Herama State Segt daer brieven aff te hebben, de hy presenteert te exhiberen ende daer en boeven segt dattet van ouders t ouders op hem gheerfft is".
Deze Joost Herema stamde uit de familie Herema van Deersum, hoewel hij niet direct in de stamboom van die familie in te passen is. Joost heeft vier zoons: Theophilus (of Godsfryond), Watze, Joost en Otte. De naam Godsfryond komen we in Lions in het 'Register van Aanbreng' uit 1511 twee keer tegen: een Ansck Godsfronds is eigenaresse van een stuk land van 30 pondemaat en een Verslick Goedsfryonds, eigenaar van een stuk land van 70 pondemaat. Door de heer D.J. van der Meer wordt verondersteld dat dit grootste stuk land Herema State geweest moet zijn.

Ansck Godsfronds was mogelijk de vrouw van Joost Herema, want zijn zoon Otto Joostss Herema krijgt een dochter, die hij de naam Ansck geeft en daarmee vernoemde hij zijn moeder. Deze Anssk Herema trouwde met Geale Igess Heslinga.
In 1640 is een Doytse van Heslinga eigenaar van deze twee percelen. Hij is mogelijk dezelfde als Deytzen van Heslinga, een zoon van Ansck en Geale. Van een State is dan geen sprake meer; vrij kort na 1600 is de State waarschijnlijk verbouwd tot een gewone boerderij.
De State stond hoogstwaarschijnlijk ten zuiden van de kerk van Lions.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!
D.J. van der Meer, Hereme en Siccama state te Leons, In; Genealogysk Jierboekje, nr. 393, Genealogysk Wurkforbân fan de Fryske Akademy, Ljouwert, 1970, blz. 59-60
Afb. 1 : Genelogysk Jierboekje, 1970, door D.J. van der Meer