Herema te Oudeschoot

Ligging Dit buiten stond in Oudeschoot, gemeente Heerenveen.
Andere benaming Heerema, Heerma
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer dit buiten werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
HEREMA, Heerema of Heerma, buiten, provincie Friesland, kwartier Zevenwouden, grietenij Schoterland, arrondissement, kanton en 3/4 uur ten zuidoosten van Heerenveen, 1/4 uur ten noorden van Oudeschoot, waartoe het behoort, alleraangenaamst aan den straatweg gelegen. Het is vóór korte jaren nieuw gesticht; beslaat eene oppervlakte van 5 bunders 66 vierkante roeden 50 vierkante ellen, en wordt thans in eigendom bezeten en bewoond door den Heer Mr. Epke Rood van Bienema, wiens vader, Fokke Bienema, de stichter der huizinge was.
Aan dit buiten zijn geene geschiedkundige herinneringen verbonden. Het is ook niet gelegen op eene plaats, waar eene state gestaan heeft. De naamsoorsprong komt daaruit voort, dat wijlen den Heer Fokke Bienema gehuwd was met Juffrouw de Swart uit Franeker, van de familie der Glinstra's, waaraan vroeger eigen was de state Groot-Herema te Sweins. Toen die state afgebroken werd, achtte men den naam van Herema te moeten overbrengen op het nieuw gestichte buiten te Oudeschoot, om alzoo dien naam althans in de familie aan te houden.

Ik ben op zoek naar informatie over dit buiten.
Bewoners Fokke Bienema
Mr. Epke Rood van Bienema
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851