Herema State te Wartena

Ligging Deze State stond in Wartena, gemeente Leeuwarden.
Andere benaming Heerema, Heerma, Harama, Herama
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
HEREMA, Heerema, Heerma, Harama of Herama, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Oostergoo, grietenij Idaarderadeel, arrondissement en 1 1/2 uur ten zuidwesten van Leeuwarden, kanton en 2 uur ten noordnoordwesten van Rauwerd, 15 minuten ten westen van  Wartena, waartoe zij behoorde.
Ter plaatse, waar zij gestaan heeft, ziet men thans eene boerenwoning. De daartoe behoord hebbende gronden, beslaande eene oppervlakte van 30 bunders 64 vierkante roeden, worden thans in eigendom bezeten door den Heer Daniel de Blocq Haersma van Sminia, woonachtig te Leeuwarden.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851