Heringa State bij Rauwerd

Ligging Deze state lag op Snitserdyk 7 onder Rauwerd, gemeente Súdwest-Fryslân.

De boerderij op 8 mei 2011

Ontstaan Mogelijk reeds in de 14e eeuw.
Geschiedenis Noomen schrijft over deze stins:
"Blijkens mededelingen van Sibrandus Leo localiseerde men in de 16de eeuw hier (bij de Krinser arm) de woonplaats van een adellijke familie die een abt van Lidlum voortbracht. Vanaf de 14de eeuw zijn er oorkonden die over de Heringa's van Rauwerd spreken; de Van Hoxwiers uit Mantgum blijken een zijtak van deze familie te zijn.(1)
Yd Heringa of Aylva, weduwe van Eelcke Heringa en hertrouwd met Sasker Jelmera, bedacht in 1473 de kerk van Rauwerd met een fundatie, te betalen uit Krenzera gode. Ook de Heringa-prebende (Herenghe leen) en Heringhe ald gued noemde ze in haar testament. Haar belangrijkste erfgenaam was haar zoon Haye, die ondermeer stenzen, huusen, stoe ende statten kreeg. Haye maakte zelf in 1486 zijn testament. Hij was toen olderman van Leeuwarden. Naar zijn vrouw noemde hij zich Haye Kammingha. Heringha stins ende staetha liet hij met de bijbehorende landerijen en met Heringhe auld gued na aan zijn zoon Peter Cammingha. Deze liet op zijn beurt Heringhe staten to Raerd met dy hornleger mey't heem ende dy steen deryr leyt in 1521 na aan zijn zoon Sicke, onder voorwaarde dat de state niet "in vreemde handen" zou mogen vererven.
Vlak ten noorden van en op land van Heringa lag in 1718 nog een stinswier."

(1) Dit blijkt uit verschillende oorkonden in: Schotanus, "Tablinum", betreffende de families Heringa en Hoxwier. Ook in de traditionele genealogieën wordt dit verband gelegd.

Bewoners 1473 Yd Heringa of Aylva, weduwe van Eelcke Heringa
1486 Haye Heringa alias Kammingha
Peter Cammingha
1521 Sicke Cammingha
1640 Taco van Cammingha eigenaar, Hessel Baukes gebruiker
1698 grietman Wilco Holdinga baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg eig., Johannes Sybrens Heringa gebr.
1728 echtgenote van bijzitter Jentje Ruurds Agricola eig. / "Ontvanger J.S. Heringa weduwe" gebruiker
1832 Ynse Willems Heringa
2011 D. van der Meulen

Huidige doeleinden Van stins, stinswier en state is niets meer terug te vinden. Op het terrein staat een grote stelpboerderij (zie foto) en vóór de boerderij lag de stinswier.
Opengesteld De boerderij is particulier bewoond en niet vrij toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: met toestemming van auteur P.N. Noomen overgenomen van www.hisgis.nl, tab "kaartlagen", keuze "Stinzen Fryslân". Die tekst is tevens gepubliceerd in "De Stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners", P.N. Noomen, Uitgeverij Verloren, Hilversum 2009
"Kadastrale en prekadastrale atlas fan Fryslân 1640-1832", diel 6, J.A. Mol en P.N. Noomen, Uitg. Fryske Akademy, Ljouwert 1993
De heer E. Kluvers
Foto 1: archief van J. Leemburg