Heslinga State te Pietersbierum

Ligging Heslinga State stond op het terrein van het huidige Hearewei 7 en 9 te Pietersbierum, gemeente Franekeradeel.

Overzicht van de states en stinsen te Pietersbierum

Andere benaming Roosjestein
Ontstaan Over het ontstaan is niets bekend, maar de naam Heslinge wordt indirect genoemd in 1424.
Geschiedenis Indirect werd Heslinga genoemd in de familienaam van de eigenaar in 1424; als Heslinge saete in 1546. In 1424 woonplaats van een hoofdeling. Mogelijk lag er oorspronkelijk een stinswier naast.
In 1424 ondertekende Sywirt Heslinga, wonende to da Urawey de overeenkomst over Roptazijl; in 1429 was hij grietman in Franekeradeel. De latere eigendoms- en familieverhoudingen zijn recent duidelijker geworden. Syeuw Heslinga, erfdochter van Heslinga en aangrenzend bezit, trouwde voor 1496 met Doeke Dottyngama, die in dat jaar een verdrag met Groningen sloot, en als Doucko Heslinga in 1505 tot de "edelingen" van Barradeel werd gerekend. In 1517 was hij getuige bij het opstellen van het testament van Hessel Martena. In 1511 wordt hij als eigenaar van Heslinga genoemd; in 1546 zijn schoonzoon Buwe Dircksz, gehuwd met Auck Heslinga, die tevens gebruiker is.
In 1546 behoorde bij Heslinge saete onder andere twee pm lants, de Wier genoempt, zodat hier misschien een stinswier lag.
De ligging van Heslinga in 1424 komt overeen met die in 1543 en 1546 en later: aan de Urawey of Overweg.1)
Tot zover de heer P.N. Noomen.

In het stemkohier van 1640 staat jonker Epo van Douma te boek als eigenaar, de gebruiker is Agge Andries.
In 1698 is het goed eigendom van Huibert Braem uit naam van zijn vrouw voor 1/3, Goytie Claesen Braem voor 1/3 en Jancke Gerrits uit naam van haar kinderen voor 1/3. De boerderij wordt dan verpacht aan Pyter Ides.
In het floreenkohier van 1700 staan “Huyber en Goytien Braem c.s.” vermeld als eigenaren. Pyter Ides is de gebruiker van de 80 pondemaat (bijna 30 hectare) grote boerderij waarvoor ƒ 20-0-0 per jaar floreenbelasting neergeteld moet worden.
In 1728 staat het eigendom nog geboekt voor dezelfde familie als in 1698 en 1700 nl. Foppe Goitjes Braam voor 1/3, Janke Gerryts voor 1/3 en Antje Foppes, de weduwe van Hubert Klases Braam voor 1/3. De gebruiker is dan Meinert Herkes.
Deze Meinert Herkes trouwde in 1725 met Janke Jelles en zij kregen in 1732 een zoon genaamd Herke. Deze Herke Meinerts trouwde in 1772 met de uit Wijnaldum afkomstige Grietje Attes. Hun zoon Atte Herkes trouwde op zijn beurt in 1795 met Lieuwkjen Joukes Aanema. Zij waren achtereenvolgens en dus ruim 100 jaar gebruikers en later (mede-)eigenaren van de boerderij Heslinga State en in het kadaster van het jaar 1832 staan “Erven en Wed. Atte Herkes Hibma en mede E.” landbouwersche te Pietersbierum vermeld als eigenaren. Uit die vermelding blijkt dat Lieuwkjen Joukes Aanema dan de gebruiker van de boerderij is.

Volgens de heren Swart en Vogel was “Roosjestein” achtereenvolgens eigendom van c.q. in gebruik bij de families Van der Schaaf, D. van der Zee, R. van der Zee, Tj. Hanenburg en anno 1996 C. Hanenburg. In 2010 staat het vermeld op naam van Maatschap Hanenburg Hettinga.

1) De vicarie (in 1640 SC1) ten oosten (1543, BB, 327; 1546, RvdA, III, 243-244), aan de Ouerwech (1543, wrsch. het Oerpaed, Fryske Akademy, systeem Spahr van der Hoek).

Bewoners - Sywirt Heslinga, 1424
- Syeuw Heslinga, gehuwd (1) ca. 1480 met Goslick Hiddema van Pingjum, (2) met Doeke Dottyngama alias Heslinga, 1496, 1511, gest. ca. 1531. Dochter uit het 1ste huwelijk is Tyets Hiddema, gehuwd met Hans Sassinga van Hennaard. Dochter uit Syeuws 2de huwelijk:
- Auck Heslinga, gehuwd met Buwe Dircksz, eigenaar en bewoner in 1546
- Doutsen Hansdr Sassinga, Syeuws kleindochter uit haar 1ste huwelijk is eigenares van Heslinga in 1575
-1640 Epo van Douma eig., gebr. Agge Andries
-1698 Huibert Braem nom. ux. 1/3, Goytie Claesen Braem 1/3 en Jancke Gerrits c.s. 1/3; gebr. Pyter Ides
-1700 “Huyber en Goytien Braem c.s.”, gebr. Pyter Ides
-1728 Foppe Goitjes Braam 1/3, Janke Gerryts 1/3, Antje Foppes wed. Hubert Klases Braam 1/3; gebr. Meinert Herkes
-Herke Meinerts gebr.
-Atte Herkes Hibma en Lieuwkjen Joukes Aanema gebr. en mede-eig.
-1832 Lieuwkjen Joukes Aanema c.s.
-Fam. Van der Schaaf
-Fam. D. van der Zee
-Fam. R. van der Zee
-Fam. Tj. Hanenburg
-1996 Fam. C. Hanenburg
-2010 Maatschap Hanenburg Hettinga
Huidige doeleinden Op het terrein staat een boerderij.
Opengesteld De boerderij wordt particulier bewoond en is niet toegankelijk.
Foto's De bebouwing op het terrein van Heslinga State op 25 april 2010
Bronnen Tekst: Een deel van bovenstaande tekst is met toestemming van auteur P.N. Noomen overgenomen van de website www.hisgis.nl, tab "kaartlagen", keuze "Stinzen fryslan". Die tekst is tevens gepubliceerd in:
"De Stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners", P.N. Noomen, Uitgeverij Verloren, Hilversum 2009
“De boerepleatsen en gerniershuzen út it âlde Barradiel”, K. Swart en G. Vogel, particuliere uitgave 1996
www.hisgis.nl
Foto 1: Google Earth
Foto 2: Jan Leemburg