Heslingastins bij Marsum

Ligging Deze stins stond bij Marsum, niet ver van het dorp Engelum, gemeente Menaldumadeel.
Ontstaan Deze stins wordt indirect in 1505 genoemd en moet zeker in de 15e eeuw bestaan hebben.
Geschiedenis Hercko Heslinga, getrouwd met een dochter van Keympe Oenema van Terkaple, komen we in 1505 tegen als edelman in Menaldumadeel. Zes jaar later, in 1511, wordt Heercko Feyckez genoemd als heerscip en eigenaar en gebruiker van het Heslinga goed. In de tijd was het goed kleiner en werd daardoor ook voor een lager bedrag aangeslagen (17 florijen) dan later het geval zou zijn.
In 1515 komen we hem ook weer tegen. In dat jaar huldigt hij Karel V in Leeuwarden, maar al snel blijkt hij de kant van Gelre te kiezen.
In 1522 trekt hij met twintig soldaten ten strijde tegen het huis van Douwe Walta in Wieuwerd en weet dit te veroveren. Als de Bourgondische stadhouder Georg Schenck dit ter ore komt, belegert hij vervolgens het huis (het is mij hier niet duidelijk of het hier de Heringastins of het huis van Douwe Walta in Wieuwerd betreft (KBR)). De stadhouder wint het beleg en Heercke en al zijn soldaten worden omgebracht.

Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!