Heslingastins te Pingjum

Ligging Deze stins stond in Pingjum, gemeente Súdwest-Fryslân.
Andere benaming Heslinga staten
Ontstaan Of er sprake was van een stins in de Middeleeuwen is onduidelijk, de enige vermelding dateert van 1645.
Geschiedenis Er is heel weinig bekend over deze stins. Zoals hierboven vermeld, is het volledig onduidelijk of deze stins Middeleeuws is geweest.
De Heslingastins lag direct ten oosten van de Hania State: beide goederen grensden aan elkaar.

In 1640 komen we een Houckien Hillema, die dan weduwe is van Hector van Bouritius, die bij leven raadsheer in het Hof van Friesland is geweest. Zij verpacht het de boerderij met land aan Jan Wybes.
Vijf jaar later blijkt Jan te zijn overleden, maar zijn weduwe Syts Eelckes leeft dan nog. De boerderij wordt dan omschreven als: "Heslinga staten, met huysinge, dorschhuys met een hoybergh daerby staende, met hovinge en plantagie; het geheel genaempt Heslingastins". Uit de omschrijving blijkt niet, dat er toen nog sprake was van een stins.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!