Hettemastins bij Poppingawier

Ligging Deze stins stond bij Poppingawier, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan Hettema huys wordt vermeld in 1483.
Geschiedenis De naam Hettema huys komt in een kroniekbericht over het jaar 1483 voor: Hessel Jongema van Albada state in Goënga riep toen de boeren van Poppingawier, Terzool en Sibrandaburen bijeen, ende heeft den anderen dach in die Maerte, dat was Dominica Oculi, in die vaste, Hettema huys toe Poppinguier in genomen, ende Butto, Hette zoon, gefangen. Na de vrede kregen Buttha Hettez (Heslinga) en Syttje zijn moeder het huis terug; bepaald werd dat: zij schillit hiara stins ende gueden fry habba ende haulda.
Hettema wordt later niet meer genoemd. In de late 18de eeuw zou jhr. Montanus de Haan Hettema de toen al eeuwenoude mythevorming rond de hoofdelingen van Poppingawier een vervolg geven door een gefingeerd verband tussen Butte Hettez op Hettemahuis en de Bolswarder familie Hettema - waaruit hij zelf stamde - te leggen.
De ligging van Hettema is onbekend. Omdat Butte Hettez later op Heslinga woonde, zouden Heslinga en Hettema identiek kunnen zijn. Omdat evenwel zijn neven het jaar tevoren nog op Heslinga zaten, en omdat Heslinga bovendien in 1482 verwoest werd, is deze gelijkstelling weinig aantrekkelijk. Dertig jaar later had de familie behalve Heslinga ook de Albadastins in Poppingawier. Aanwijzingen dat Albada Hettema was, ontbreken echter.

Bewoners 1483 Buttha Hettez (Heslinga)
Huidige doeleinden Van de state is vermoedelijk niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: met toestemming van auteur P.N. Noomen overgenomen van www.hisgis.nl, tab “kaartlagen”, keuze “Stinzen Fryslân”. Die tekst is tevens gepubliceerd in “De Stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners”, P.N. Noomen, Uitgeverij Verloren, Hilversum 2009