Hettinga State

Ligging De Hettinga State stond iets ten westen van de kerk van Jorwerd, v/h gemeente Baarderadeel, nu Littenseradiel.
Ontstaan
Geschiedenis In "Baerderadiel, in geakunde" wordt slechts het volgende vermeld: "Hettinga-state, de boerderij waar nu K. Greydanus woont, was in 1616 het huis van Doeke Hettinga. De stins die daar stond, is in rond 1750 afgebroken".

Op de kaart van Christianus Schotanus werd Hettinga nog aangegeven met het teken voor een "Edele State". De kaart van François Halma uit 1718 toont het simpele rechthoekje dat hij gebruikt om de "gemeene huysen" aan te geven, dus zelfs niet het tekentje voor een hofstede. Ook op de Eekhoff-kaart van 1844 wordt niets aangegeven, dat duidt op een oorsprong van hoge status. Wel wordt door alle kaartenmakers de naam "Hettinga" vermeld.
Bewoners 1616 Doeke Hettinga
Huidige doeleinden Vermoedelijk staat er op de plaats van de vroegere Stins nu een boerderij.
Opengesteld De boerderij is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: J. Leemburg
"Baerderadiel, in geakunde" van het Geakundich Wurkferbân fan de Fryske Akademy
"Beschryvinge van de Heerlyckheydt van Frieslandt" door Chr. Schotanus (1664)
"Lytse Schotanus Atlas", met kaarten van B. Schotanus (1695) en F. Halma (1718)
"Nieuwe atlas Provincie Friesland" door W. Eekhoff (kaarten 1842 tot 1859)
Aantekeningen van J. Leemburg