Hibbema State te Hiaure

Ligging Hibbema State lag ten zuidwesten van de kerk van Hantumhuizen, gem. Dongeradeel.
Ontstaan De stins is vermoedelijk in de 14e eeuw ontstaan.
Geschiedenis Hibbema is opgenomen vanwege de stinswier die ernaast lag. De oudste omschrijving, uit 1470, luidt Hibbema statha ende landt met heem, terp ende steeden. In 1470 sloten Dowa her Siuckisma (uit Waaxens) en Remren Tadama een overeenkomst, waarbij de eerste Hibbema verkreeg en de tweede Onnama statha te Wanswerd. Op grond van de namen van de zoenlieden en getuigen (ondermeer uit Holwerd, Foudgum en Brantgum) is het waarschijnlijk dat het om Hibbema in Hiaure gaat.(*1) In 1511 pachtte Dowa Hebbama het goed van Garck en Rentie Syuxma, rechtsopvolgers van Dowa her Siuckisma, en van vijf andere eigenaren.(*2) In 1640 was Hibbema eigendom van de eigenerfde boer Wybe Pieters die het goed zelf gebruikte.(*3)
In 1698 is het gezamenlijk eigendom van weduwe Riemke Wybes (1/2), Jacob Pyters (1/8), Ofke Fransen uit naam van zijn vrouw (1/8), de vijf kinderen van Wybe Pieters (1/8) en Gerben Pyters te Stiens (1/8). Riemke Wybes was weduwe van de bijzitter (wethouder) Epo Hania. Meinte Eelses is dan de gebruiker van de boerderij met 65 pondemaat land.
Het stemkohier van 1728 vermeldt als eigenaren "Ęsge Hendrix erven" en "Gerben Pyters, in kwaliteit" dus (ook) voor anderen optredend.
In het kadaster van 1832 staat de weduwe van Cornelis Jacobs Kuipers als eigenaresse vermeld.

Hibbema ligt ten zuidwesten van de Jouwster dorpsterp. De ligging van het huis en het land suggereert een nauwe band met de kerk. In de Nieuwe Tijd was Hibbema een gewone boerderij. Op het perceel ten noorden van het erf werd in 1718 en 1850 een stinswier aangegeven.

(*1) Men hield er ook rekening mee dat Gialt Elenga (zie Elinga State te Hantumhuizen) aanspraken op Hibbema zou doen gelden.
(*2) Zie voor Rentie Syuxma ook: Sjuxma State te Waaxens.
(*3) Hij werd de stamvader van de familie Hibma, ondermeer te Achlum. P.L.G. van der Meer, Opkomst en ūndergong fan in boerebedriuw ūnder Achlum. De famylje Hibma, 1697-1824 (Leeuwarden 2001) 11, 34.
Bewoners 1470 Dowa her Siuckisma
Garck en Rentie Syuxma, gebruiker Dowa Hebbama
1640 Wybe Pieters
1698 Riemke Wybes (1/2), Jacob Pyters (1/8), Ofke Fransen uit naam van zijn vrouw (1/8), kinderen van Wybe Pieters (1/8) en Gerben Pyters (1/8)
1728 Ęsge Hendrix erven en Gerben Pyters (in kwaliteit)
1832 weduwe van Cornelis Jacobs Kuipers
Huidige doeleinden Van het huis is niets meer terug te vinden, het terrein is nu weiland.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
Herma M. van den Berg, De monumenten van geschiedenis en kunst, Noordelijk Oostergo, De Dongeradelen
De website hisgis