Hiddema State te Hempens

Ligging De Hiddema State stond ten zuiden van Hempens in de buurtschap Zuiderburen, gemeente Leeuwarden.
Ontstaan Deze stins werd mogelijk al in de dertiende eeuw gebouwd.
Geschiedenis In de ’Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden’ is vermeld dat “De Kerk deezer plaats is ter eere van St. Marten gesticht, door twee Zusters, woonachtig op Hiddema State, onder deeze Parochie”. Dat was al in de dertiende eeuw. In de fundamenten van de boerderij zijn oud Friese kloostermoppen verwerkt die uit die tijd stammen.

In 1698 zijn de heren Sjuck Gerrolt en Taco van Burmania als curatoren over jonker Duco Gerrolt van Burmania, heer van Camminghaburch, in het bezit van de het stemrecht dat op deze state rust. In 1700 staat Duco Gerrolt zelf als eigenaar vermeld in het floreenkohier. Gebruiker is dan Pijtter Broers. Of de state dan nog bestaat wordt er niet bij vermeld, maar waarschijnlijk was die toen reeds verdwenen.

In de 19e eeuw werd de boerderij bewoond door de destijds in West-Europa alom bekende veehandelaar Pieter Annes Boersma, ook wel Pieter Annes van Hempens genoemd. Hij verhandelde veel Fries rundvee naar Holland en exporteerde rundvee naar diverse landen. Naar Engeland zelfs zoveel dat hij in Londen een eigen makelaar had aangesteld. Maar ook trok hij ieder jaar “met eene onoverzienbare menigte” klaveren naar Drachten, waar hij ze verkocht aan Pruissische handelaren die ze naar Polen vervoerden. Boersma werd een rijk man door deze handel, hoewel hij de lagere school nooit had afgemaakt en niet kon lezen, schrijven of boekhouden.

In 1960 ontdekte de toenmalige eigenaar B. de Boer op het terrrein naast de boerderij een gedempt gat met een doorsnee van een meter. Het bleek een 4 meter diepe put te zijn en op de bodem werden acht puntgave kogelpotten uit de twaalfde eeuw gevonden. De potten zijn aan het Fries Museum geschonken.
Bewoners 12e eeuw zusters Hiddema
1700 Duco Gerrolt van Burmania
19e eeuw Pieter Annes Boersma
1960 B. de Boer
Huidige doeleinden Van de state is niets terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's Foto 1
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
"Ljouwerteradiel" door dr. G. Abma, 1984
website Historisch Centrum Leeuwarden