Hiddemastins te Pingjum

Ligging Deze stins stond in Pingjum, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan Een Hiddama huys komen we voor het eerst in 1485 tegen.
Geschiedenis In de 16e eeuw beschreef Andreas Cornelius de Friese geschiedenis, maar het is de vraag hoe betrouwbaar deze is. Volgens deze Cornelius werd in 1411 Godschalck Hiddama, afkomstig uit Pingjum, door de Schieringers gevangen genomen, waarna hij op het Juwingahuis in Bolsward werd vastgezet. Hij had een zoon Joost, die zich inmiddels in Nijland gevestigs had. Deze wist het voor elkaar te krijgen, dat zijn vader weer werd vrijgelaten. Volgens deze geschiedschrijving was de familie Hiddema uit Nijland een zijtak van de familie uit Pingjum (mogelijk via Joost?).

Uit 1485 dateert de eerste betrouwbare vermelding: in dat jaar is Hiddemastins in bezit van Douue Ulbes Hiddama. Omdat Douue een Vetkoper is, wordt zijn stins belegerd door Seerp Lyuuez Beyma, namens de Schieringer aanvoerder Sicke Syaerda van Franeker. Een aantal Verkopers, waaronder Juw Juwinga van Bolsward en de Galama's weten het huis te ontzetten en verslaan Seerp Lyuuez.
Douue trouwde met Tied Epes Aylva en haar vader had in 1485 minder geluk: zijn huis werd bij de acties door Beyma verbrand.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!