Hiddingastins bij Mantgum

Ligging Deze stins stond bij Mantgum, gemeente Leeuwarden.
Ontstaan Deze stins was in 1511 al verdwenen.
Geschiedenis In 1511 komen we Tjerck Tjercksz Walta tegen als eigenaar van Hiddinga, dat in die tijd al een pachtboerderij was.
In het atlas van Schotanus uit 1664 schrijft hij dat er 'twee staten blyckende uyt de hooghten oft wieren op dewelcke stinsen gestaen hebben'. Die twee stinsen zouden dan de Hiddingastins en de Maurismastins kunnen zijn.
In 1718 bestond de stinswier van Hiddinga nog.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!