Hieslumer Ee-stins te Parrega

Ligging Deze stins stond bij Parrega, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan Deze stins ontstond in ....
Geschiedenis In 1840 komen we op de kaart van Eekhoff op de noordwestelijke oever van de Hieslumer Ee een stinswier tegen. Het perceel, waarop deze stinswier aangegeven is, behoort bij een sate aan het Ypenbuurster of Parregaaster meer.
Het lijkt waarschijnlijk dat deze boerderij ontstaan is uit twee verschillende goederen. In 1640 waren deze twee goederen in eigendom en gebruik bij verschillende families: de ene van Lieuue Oenes en zijn kinderen en de andere (overigens alleen in eigendom) van Piter Axma in Leeuwarden en Ids Lolles' erfgenamen te Molkwerum.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!