Hikkaard State te Wanswerd

Ligging Hikkaard lag onder Wanswerd, gem. Ferwerderadeel, maar dichter bij Jislum dan bij Wanswerd.
Andere benamingen Loo’s Slot, Loosslot, Groot Hikkert
Ontstaan Wanneer deze state is ontstaan is niet bekend.
Geschiedenis Volgens het stemkohier van 1640 was het goed toen eigendom van Boudewijn van Loo, een telg uit de Leeuwarder regentenfamilie Van Loo die in die stad oorspronkelijk het Rolkamahuis bewoonde dat in die tijd al, samen met het naastgelegen Dekamahuis, was omgebouwd tot Stadhouderlijk Hof. In het midden van de 17e eeuw woonde hier zijn zoon Jan van Loo, die zich ook Johan Eminga van Loo noemde. Volgens het Stamboek van de Friese Adel had Johan de naam van zijn schoonmoeder, Eminga, aan de zijne toegevoegd. Johan van Loo was net als zijn tijd- en plaatsgenoot Laes van Grovestins officier in het leger en net als zijn vader kapitein. Bij zijn huwelijk in 1662 wordt hij als zodanig vermeld. Hij trouwde met Catharina van Aggema uit Witmarsum, dochter van Alef Aggema van Walta en Catharina van Eminga die op Aggema State onder Pingjum woonden.
Zij hadden een zoon Sixtus, die te Wanswerd is overleden. Of er van de overige drie kinderen nog nakomelingen zijn geweest is niet zeker. Simon Wierstra vermeldt in zijn genealogie van de familie Van Loo zelfs helemaal geen kinderen uit dit huwelijk. In ieder geval heeft de familie na de dood van Catharina van Aggema in 1708 niet meer te Wanswerd gewoond.

In 1698 was het goed in handen van ‘bijzitter’ (wethouder) Nicolaus Bavius die in 1700 wordt vermeld als secretaris. Het goed was toen bijna 119 pondemaat groot, ca. 44 hectare en werd gebruikt door Gerrijt Sioerds. Pas rond 1715/1720 verscheen hier de naam Hikkaard in de persoon van Jillert Aris van Hiccaard die uit naam van zijn vrouw in 1728 vermeld wordt als eigenaar en gebruiker van het goed. Of de state er toen nog stond is mij niet bekend.

Aan de weg van Birdaard naar Jislum stond de state Hikkaard op een ruim bemeten omgracht terrein. Op de topografische kaart van 1930 is zelfs nog te zien dat de toenmalige boerderij binnen dit terrein op een eigen huiseiland stond.
Eigenaren 16e eeuw Jan Donia
Huidige doeleinden Op het deels nog omgrachte terrein staat een groot veeteeltbedrijf.
Opengesteld De boerderij is particulier bewoond en niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
A. Algra, De historie gaat door het eigen dorp
hisgis
Website van Simon Wierstra