Hillema State te Burgum

Ligging Deze State stond in Burgum, gemeente Tytsjerksteradiel.
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis [Men vond hier] de state Hillema, die [...] vroeger hier gevonden werd, waarvan het huis thans afgebroken is.
POPPESTEEN, buitengewoon groote keisteen, met eenige eikenboomen er om, provincie Friesland, kwartier Oostergoo, grietenij Tietjerksteradeel, 5 minuten west van Bergum aan den rijweg, die juist daar eene meer dan gewone breedte heeft, tegenover de plaats, waar vroeger de state Hillema gestaan heeft. Het aannemelijkste is, dat de steen óf in de sloot, op wier kant hij thans ligt, óf in de gracht hier tegenover, welke Hillema-state heeft omringd, gevonden is; dat men, om den loop van het water niet te stremmen, hem er heeft uitgehaald, en, omdat men er mede verlegen was, hier heeft laten liggen. Naderhand zal de een of ander, uit aardigheid, er een groepje boomen om heen hebben geplant.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851