Holckema State te Achlum

Ligging Deze State stons tussen Achlum (gemeente Franakeradeel tot 1 januari 2018, sindsdien tot de gemeente Waadhoeke) en Midlum (gemeente Harlingen).

Kaartje waarop Holkema State wordt aangegeven

Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State is gebouwd.
Geschiedenis De Holckema State onder Achlum, komen we in het Aardrijkskundig Woordenboek der Nederland van A.J. van der Aa, alleen tegen onder Midlum. De beschrijving luidt dan als volgt (afkoringen heb ik voluit geschreven):
Holckama of Holkema, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Westergoo, grietenij Franekeradeel, arrondissement en 5 uur ten westen van Leeuwarden, kanton en 1/2 uur ten oosten van Harlingen, 5 minuten ten noordwesten van Midlum.
Ter plaatse, waar zij gestaan heeft, ziet men thans een heerenhuizinge. De daartoe behoord hebbende gronden, beslaande eene oppervlakte van 1 bund, 13 vierkante roeden 90 vierkante ellen, worden thans in eigendom bezeten door Mejuffrouw de Weduwe B. van Loon, woonachtig in Harlingen.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma Bronnen:
Archief van de heer R. Holkema Afb. 1: Archief van de heer R. Holkema