Holdinga State te Finkum

Ligging De Holdinga State stond bij Finkum, gemeente Leeuwarderadeel (Noord), ca. 200 meter ten westen van de kerk.
Ontstaan Het is mij onbekend wanneer deze state gebouwd is.
Geschiedenis Te Finkum woonden de Holdinga’s, door abt Sibrandus Leo “Holling” genoemd. In 1511 betrof dat “Wiffka Hollingen”. Rond 1640 is de state eigendom van Gratiana van Holdinga, weduwe van Hugo Ruisch die raadsheer in het Hof van Utrecht was.
In de kerk van Finkum ligt een enorme zerk van 5500 kilo waaronder in augustus 1912 een grafkelder werd gevonden die later is volgestort. Op de zerk komen een aantal namen van Holdinga’s voor zoals Jan van Holdinga die in 1581 op 23-jarige leeftijd stierf, 3 kinderen van “Fredrich van Grovesteyn en Gratiana van Holdinga syn wyf” zijn in de kelder bijgezet, jonker Tjaard van Holdinga die op 50-jarige leeftijd stierf in 1569 en ook zijn vrouw “Anna van Wnnama” die in 1585 stierf is er op vermeld. We mogen aannemen dat de meeste van hen op Holdinga State hebben gewoond.

In 1723 wordt hier jonkheer Allard van Burum als eigenaar vermeld en ook reeds in het Floreenkohier van 1700 staat hij geregistreerd als eigenaar èn gebruiker. Volgens het Floreenkohier van Stiens was hij in 1700 tevens eigenaar en zelf gebruiker van het nabijgelegen Mellinga State dat op het grondgebied van Stiens lag. Maar van 1705 tot 1722 woonde hij op Osinga State te Langweer toen hij grietman was van Doniawerstal.
In 1761 werd het 8 pondemaat grote hof van Holdinga State waar een verscheidenheid aan vruchtbomen stond, te huur aangeboden. Ook in 1764 bood de toenmalige eigenaresse, douairière Van Heemstra het hof weer te huur aan. Op 31 oktober van datzelfde jaar worden er op “Groot-Holdingastate” en groot aantal iepen, essen, abelen, elzen en wilgen verkocht. Op 21 augustus 1771 werd het hof van Holdinga State verkocht.

Of het huis er toen nog stond of dat meteen daarna de slopershamer zijn werk heeft gedaan is mij niet bekend. De “Tegenwoordige Staat” vermeld in ieder geval rond 1785 “...alhier stond weleer de heerlijkheid Holdinga,...”
Bewoners 1511 Wiffka Hollingen
1640 Gratiana van Holdinga
1723 Jhr. Allard van Burum
1764 weduwe Van Heemstra
Huidige doeleinden Van de State is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's Er zijn geen tekeningen/foto’s bekend.
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
Archief J. Leemburg en J. Kooistra
“Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; veertiende deel; vervattende het vervolg der beschryving van Friesland”, 1786
”Ljouwerteradiel” door G. Abma, 1984
“Prekadastrale Atlas fan Fryslân”, J.A. Mol en P.N. Noomen, 2002
“De historie gaat door het eigen dorp”, A. Algra