Holekma State te Midlum

Ligging Deze State stond in Midlum, gemeente Franekeradeel.
Andere benaming Holckama
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
HOLCKAMA of Holkema, voormalige stat, provincie Friesland, kwartier Westergoo, grietenij Franekeradeel, arrondissement en 5 uur ten westen van Leeuwarden, kanton en 1/2 uur ten oosten van Harlingen, 5 min ten noordwesten van Midlum.
Ter plaatse, waar zij gestaan heeft, ziet men thans een heerenhuizinge. De daartoe behoord hebbende gronden, beslaande eene oppervlakte van 1 bunders 13 vierkante roeden 80 vierkante ellen, worden thans in eigendom bezeten door Mejufvrouw de Wed. B. van Loon, woonachtig te Harlingen.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851