Hommema State te Dronrijp

Ligging Deze state stond ten zuiden van Dronrijp, gemeente Menaldumadeel.

Zwart/wit foto uit februari 1982

Ontstaan Over het ontstaan van de State is niets bekend, maar van twee nabijgelegen terpen is bekend dat die reeds in de Romeinse tijd bewoond waren.
Geschiedenis Ook over de historie van deze state wordt door de historici waarvan wij afhankelijk zijn vrijwel niets verteld. De State is waarschijnlijk reeds vóór 1620 vervangen door of omgebouwd tot een boerderij.
In 1640 is het eigendom van “de overste Liauckama” en in gebruik bij Bauke Isbrands. Zestig jaar later, in 1700, is eigenaar en bewoner Lolke Lolkes Hommema.
Bewoners 1640 overste Liauckama
1700 Lolke Lolkes Hommema
Huidige doeleinden Op de plaats van de State bevindt zich nu een boerderij.
Opengesteld De boerderij is particulier bewoond en niet vrij toegankelijk.
Foto's De boerderij op 26 maart 2008 Kaartje met de States rond Dronrijp
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
“Kroniek van het hedendaagse Friesland” van Dr. Wumkes
"Beschryvinge van de Heerlyckheydt van Frieslandt" door Chr. Schotanus (1664)
"Tegenwoordige staat van Friesland" ca. 1775
"Menaldumadeel, 2000 jaar leven in een Friese grietenij” door David Hartsema, 1981
“Skiednis fan Menameradiel” red. O. Santema en dr. Y.N. Ypma, 1972
Foto’s 1 en 2: Jan Leemburg
Afb. 1: Archief J. Leemburg