Hottinga State te Sexbierum

Ligging Hottinga State werd gebouwd in de hoek van de huidige Tsjerk Hiddesstrjitte-Terp-Adelenstrjitte in Sexbierum, gemeente Franekeradeel.

Een overzicht van de stinzen in en bij Sexbierum

Andere benaming Aebinga State
Ontstaan Deze state is rond 1590 gebouwd.
Geschiedenis Op voormalig prebendeland, waarvan de Liauckema's pretendeerden dat ze het ooit aan de Catharina-prebende hadden geschonken, lieten de grietmannen Hottinga 1) die na de Opstand (kerkhervorming in 1580) de Liauckema's de eerste plaats in het dorp betwistten, (rond 1590) een huis bouwen. Ze wisten er ook stemrecht op te krijgen (SC27). Uiteraard protesteerden de Liauckema's hiertegen. 2)

1) Zie bij *Eelsma te Sexbierum.
2) Zie verder: Noomen, "Consolidatie", 120 e.v., 123 noot 182.

Bewoners 1619 Douwe van Hottinga
1832 weduwe en erven Anthonius Joha eigenaren perceel
Huidige doeleinden Van het huis is niets terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's Van Hottinga State zijn geen oude afbeeldingen bekend, de afbeelding uit 1722 van Stellingwerf waarop deze naam voorkomt is van Eelsma State.
De huizen aan de Terp bij het terrein waar Hottinga State heeft gestaan
Bronnen Tekst: Bovenstaande tekst is met toestemming van auteur P.N. Noomen overgenomen van de website hisgis, tab "kaartlagen", keuze "stinzen fryslan". Die tekst is tevens gepubliceerd in:
"De Stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners", P.N. Noomen, Uitgeverij Verloren, Hilversum 2009
Taxatie van herstelwerkzaamheden na 1580 aan Liauckema State mrt/apr 1619
hisgis, tab "kaartlagen", keuzes “stemkohieren” en “floreenkohier”
Foto 1: Google Earth
Foto 2: Jan Leemburg